Verkoopsvoorwaarden

Rosette la Vedette is een onderdeel van:
STUDIO FOERT BV
Korenbloemstraat 7
9000 Gent (België)
info@rosettelavedette.com
Ondernemingsnummer BE0892.514.420

Artikel 1- Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van Rosette la Vedette. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Rosette la Vedette, accepteert de klant de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig op voorwaarde dat ze uitdrukkelijk schriftelijk met Rosette la Vedette zijn overeengekomen. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Rosette la Vedette heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Rosette la Vedette zijn vrijblijvend en Rosette la Vedette behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Een overeenkomst is pas een feit als Rosette la Vedette de bestelling aanvaardt. Rosette la Vedette mag bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden opleggen. Bij weigering van een bestelling zal Rosette la Vedette dat melden binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending

Rosette la Vedette tracht binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) verzendklaar te maken. De pakketten worden onverzekerd verstuurd via Taxipost of Bpost, op risico van de klant en volgens de geldende levertermijnen. Deze termijnen zijn niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de klant. Rosette la Vedette verstuurt de bestelde artikelen naar het leveringsadres dat de koper heeft opgegeven. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer er bij de bestelling een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Rosette la Vedette, worden opnieuw verzendingskosten aangerekend om de bestelling alsnog te leveren. Rosette la Vedette heeft het recht om de op te splitsen in één of meerdere leveringen. De klant zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten zoals vermeld in de rubriek ‘Klantendienst’, tenzij anders vermeld. Betaling gebeurt via de betalingswijzen die eveneens in de rubriek ‘Klantendienst’ vermeld worden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Rosette la Vedette mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient binnen de 14 kalenderdagen de producten in perfecte staat (dat is in de originele verpakking en duidelijk ongedragen, d.w.z. zonder sporen van make-up, parfum of sigarettengeur, niet gewassen, zonder beschadiging of ander gebrek) en vergezeld van de originele bevestigingsmail en met opgave van het bankrekeningnummer terug te sturen naar Rosette la Vedette, Korenbloemstraat 7, 9000 Gent (België). Binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de goederen stort Rosette la Vedette het aankoopbedrag terug. Verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling worden niet terugbetaald.

Artikel 6 - Overmacht

Rosette la Vedette kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen als gevolg van overmacht. Overmacht kan zijn (maar blijft niet beperkt tot deze opsomming): brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Rosette la Vedette, totdat alle door de klant verschuldigde bedragen voldaan zijn.

Artikel 8 - Klachten

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde artikelen overeenstemmen met de overeenkomst. Is dit niet het geval is, dan moet de klant Rosette la Vedette binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte brengen. Bij gegronde klachten kan de klant alleen aanspraak maken op heruitvoering van de opdracht.

Artikel 9 – Communicatie

De administratie van Rosette la Vedette geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de bestellingen en leveringen. Rosette la Vedette erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en om de klant te informeren over de diensten van Rosette la Vedette. Als de klant dat wenst kan hij inzage krijgen in zijn persoonsgegevens die door Rosette la Vedette worden bijgehouden. De klant heeft het recht om zijn gegevens te laten wijzigen of zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden.

Artikel 11 – Eigendomsrechten en copyright

De klant moet alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Rosette la Vedette verstrekte artikelen respecteren. Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Rosette la Vedette.

Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rosette la Vedette is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.